Ainejärjestö

Normi Ry on vuonna 1978 perustettu vero-oikeuden ja yritysjuridiikan ainejärjestö, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden viihtyvyyttä.

Työelämäjärjestö

Edistämme jatkuvasti jäsenistömme sekä työelämän kohtaamisia tekemällä yhteistyötä työnantajien kanssa esimerkiksi excursioita järjestämällä.

Opintojen edunvalvoja

Edistämme ja valvomme opiskeloijoidemme etua sekä opintojen sisältöä osallistumalla jäsenistömme äänellä vuoropuheluun Yliopiston kanssa.

TEHTÄVÄMME

Normi Ry on vuonna 1978 perustettu ainejärjestö, jonka tarkoituksena on koko pitkän historiansa ajan ollut opiskelijoiden viihtyvyyden sekä hyvinvoinnin lisääminen järjestämällä erilaista vapaa-ajan toimintaa sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista liittyen opintoihin sekä työelämään.

Ainejärjestömme on alati kasvava ja uudistuva. Vuonna 2020 järjestömme teki sääntömuutoksen, jonka tarkoituksena oli huomioida entistä paremmin myös yritysjuridiikkaa opiskelevien intressit aikaisemman vero-oikeus -painotuksen lisäksi. Lisäksi jäseneksemme voi liittyä sääntömuutosten myötä myös sivuaineopiskelijat.

Jäsenistömme koostuu aktiivisista alasta kiinnostuneista opiskelijoista. Yhteistyökumppaniemme kanssa järjestämiimme tapahtumiin on osallistunut kautta aikain kiitettävän laajasti alan työelämästä kiinnostuneita opiskelijoita. Tapahtumamme ovatkin pääsääntöisesti avoimia kaikille.

Normi Ry:n säännöt:

1. LUKU – Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintavuosi

1 § Yhdistyksen nimi on Normi ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on vero-oikeus ja yritysjuridiikka -oppiaineen tunnetuksi tekeminen sekä vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa opiskelevien opiskeluedellytysten parantaminen sekä tunnettavuuden lisääminen työelämässä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia, esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia sekä jäsenten keskeistä yhteistoimintaa. Yhdistys pitää yhteyttä sopiviksi katsomiinsa organisaatioihin. Yhdistys harjoittaa valistus-, koulutus-, neuvottelu- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Yhdistys toimii muilla edellisiin verrattavilla sopiviksi katsomillaan tavoilla, jotka edistävät opiskelijoiden yhteistä etua.

4 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpito, tilinpäätös ja vuosikertomus sekä hallituksen pöytäkirjat kuluneelta tilikaudelta on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tässä pykälässä mainitut asiakirjat 14 päivää ennen vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle.

2. LUKU – Jäsenet ja jäsenten erottaminen

5 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin opinto-oikeuden omaava opiskelija. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

6 § Kannattajajäseninä voivat olla kaikki oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, joille yhdistys erityisesti haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

7 § Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan tai toistuvasti laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen. Erotettu voi valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisena hallitukselle 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

3. LUKU – Yhdistyksen kokoukset

8 § Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syyskokous ja vuosikokous. Näiden kokousten lisäksi yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tarvittaessa tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokous vahvistaa yhdistyksen toimintalinjat ja toiminnan taloudelliset puitteet ja päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä yhdistyksen purkamisesta.

9 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

10 § Vuosikokous pidetään kuluvan toimintakauden kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous vuosikokouksen jälkeen toimintakauden loppuun mennessä.

Syyskokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen osanottajat;

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;

6) päätetään eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkioista;

7) päätetään seuraavan toimintakauden talousarviosta;

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri;

9) valitaan hallituksen muut jäsenet;

10) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;

11) tarvittaessa valitaan edustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus;

12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

Vuosikokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen osanottajat;

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5) esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus;

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen

4. LUKU – Hallitus ja toimikunnat

11 § Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

12 § Syyskokous valitsee hallituksen ja nimittää hallituksen jäsenet tehtäviinsä seuraavalle toimintakaudelle. Yhdistyksen hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Varapuheenjohtaja toimii yhdistyksen varainhoitajana. Lisäksi syyskokous valitsee hallitukseen enintään viisi muuta jäsentä seuraavalle toimintakaudelle.

13 § Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa tai on vapautettu tehtävistään, valitsee yhdistyksen kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

14 § Tietyn asian hoitamista varten voi yhdistyksen kokous tai hallitus asettaa erityisen toimikunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena. Toimikuntaa asetettaessa on sen puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävät ja toimikausi määrättävä.

15 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan koolle kutsumana ja on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on saapuvilla.

16 § Äänestysmenettelyssä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

5. LUKU – Talous ja nimenkirjoittamisoikeus

17 § Yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta huolehtivat hallitus varainhoitajan johdolla. Varainhoitajalla on käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin puheenjohtajan lisäksi. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan saatavilla lahjoituksilla, sponsorituilla ja avustuksilla. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää huvi- ja juhlatilaisuuksia toiminnan rahoittamiseksi.

18 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

6. LUKU – Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

20 § Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa mainittava. Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

21 § Yhdistyksen purkautuessa tulee sen varat luovuttaa näiden sääntöjen 2§:ssä mainittua tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi siten kuin viimeinen kokous päättää.

22 § Saavutetut jäsenedut säilyvät.